خانه اخبار ویژه پناهگاهی که ۳۲ نفر در آن زنده زنده سوختند