خانه اخبار ویژه پناهیان: نیازی نیست ایران مستقیم سلاح و تجهیزات وارد غزه کند