خانه اخبار استانی پنج هزار بوشهری از خدمات« ام.آر.آی» بهره مند شدند