خانه اخبار ویژه پورتو برد، ولی خبری از مهدی طارمی نیست