خانه اخبار استانی پورکبگانی: مسئولیت‌های اجتماعی نفت را به حوزه فرهنگ بوشهر تزریق می‌کنیم