خانه اخبار ویژه پوستر این کاندیدای انتخابات، خیلی‌ها را عصبی کرد