خانه اخبار استانی پیام استاندار بوشهر به مناسبت حادثه تروریستی راسک