خانه اخبار ویژه پیروزی عموزاد، یزدانی و نخودی در قهرمانی آسیا