خانه اخبار ویژه پیشنهاد وسوسه‌انگیز تیم صنعتی به یحیی گل‌محمدی