خانه اخبار استانی پیشکسوت فوتبال بوشهر در بستر بیماری