خانه اخبار استانی پیگیری امام جمعه بوشهر برای راه اندازی کلینیک تخصصی بوشهر