خانه اخبار ویژه چرا با افزایش حقوق و دستمزد مخالفت می‌شود؟