خانه اخبار ویژه چرا مصر مخالف انتقال مردم غزه به صحرای سینا است؟