خانه اخبار ویژه چرا پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ برای ترامپ، مرگ و زندگی است؟