خانه اخبار ویژه چطور کویت برای ما شیر شده و می‌گوید میدان آرش برای آن‌ها است؟