خانه اخبار ویژه چهار جایگاه آزادی برای دربی سال بعد بسته شد!