خانه اخبار ویژه چه کسانی در صف اول نماز شهید رئیسی و همراهانش ایستاده بودند؟