خانه اخبار ویژه چه کسانی نمی‌توانند ناظر نامزد‌ها باشند؟