خانه اخبار ویژه کارشناس تلویزیون به زاکانی: ادعای نخواندن برجام توسط ظریف صحت ندارد، انصاف داشته باشید