خانه اخبار ویژه کارنامه 6 کاندیدا در مناظره ها: از سوئیسی در خاورمیانه تا دو جمله طلایی که تاریخی شدند!