خانه اخبار ویژه کارگری در کیش انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند