خانه اخبار ویژه کاش نه لذت بردِ ژاپن را تجربه می‌کردیم نه غم باخت به قطر را!