خانه اخبار استانی کاهش تصادفات فوتی و جرحی در تنگستان