خانه اخبار استانی کاهش نرخ خاموشی در بوشهر به ۱۴۰ دقیقه