خانه اخبار ویژه کاوه تکلیف وزن ۵۷ کیلوگرم را مشخص کرد