خانه اخبار ویژه کباب بی‌حجاب بر سیخ، کتاب بی‌حجاب پلمب!