خانه اخبار استانی کتابخانه عمومی چاهکوتاه بازگشایی شد + عکس