خانه اخبار ویژه کدام حیوان کوتاه‌ترین طول عمر را دارد؟