خانه اخبار استانی کروبی نیا، معین ستاد جلیلی در جنوب کشور شد