خانه اخبار ویژه کشتی آمریکا قهرمان شد، ایران فقط یک طلا گرفت