خانه اخبار استانی کمبود ۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان