خانه اخبار ویژه کمپ لنگرود قبل از سوختن هم «جهنم» بود