خانه اخبار ویژه کمیته انضباطی یک امتیاز از پرسپولیس کسر کرد