خانه اخبار ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس، دربست در اختیار تیم پایداری!