خانه اخبار ویژه کنعانی: تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا امروز انجام می‌شود