خانه اخبار ویژه کوکب خانم، آن سفره‌ات در کتاب درسی حسرت ما شد + عکس