خانه اخبار ویژه کی‌روش و قطر افغانستان را هشت تایی کردند