خانه اخبار ویژه کیهان، حکم عدم کفایت این کاندیدا را صادر کرد!