خانه اخبار ویژه کیهان: امثال خاتمی به ۱۰۰ درصد ملت ایران خیانت کردند