خانه اخبار ویژه کیهان: اگر حکومت پهلوی ادامه داشت وضعیت ایران مانند عربستان امروز بود