خانه اخبار ویژه کیهان: ایران به جای هیچ ملتی وارد جنگ با دیگران نمی‌شود