خانه اخبار ویژه کیهان: دولت ۶۰ هواپیما وارد کرده اما بلیت مشهد نیست!