خانه اخبار ویژه کیهان: رفتار رئیسی مانند «ذوالقرنین» بود!