خانه اخبار ویژه کیهان: مسئولان جلوی انتخاب اشتباه مردم را بگیرند