خانه اخبار ویژه کیهان: هنرمندان قبل از انقلاب را خاتمی و میرحسین فراری دادند