خانه اخبار ویژه گاف بزرگ در خانه‌هایی که قرار بود فقرا را نجات دهد