خانه اخبار استانی گردهمایی قرآنیان بوشهر برگزار شد