خانه اخبار استانی گرما، مصرف برق بوشهری‌ها را ۱۷ درصد افزایش داد