خانه اخبار ویژه گروسی: پیشنهادی برای ادامه همکاری به ایران دادم