خانه اخبار استانی یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌های پاسخگویی در استان ادامه می‌یابد